Brojčani podaci o učenicima - popis razrednika

Školska 1990./91. godina

Imenici su izlučeni iz građe Arhive OŠ Hodošan u jesen 2010. godine na temelju Pravilnika o
zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva (rok čuvanja imenika je 10 godina)
 
     
Škola Razred Ukupno
učenika
Učenika
putnika 
 Napomene
/razrednik
     
Hodošan 1.h 21   Katarina Barić      
  2.h 23   Emilija Kolac      
  3.h 19   Marija Kovač      
  4.h 22   Dragutin Balent      
  5.a 28 28 Jovanka Miroslavljević / Liljana Kralj      
  5.b 28 28 Katarina Lisjak      
  6.a 21 21 Mirko Šimunić / Mišo Rašan      
  6.b 20 20 Magdalena Brezničar      
  7. 32 32 Ružica Vuk      
  8.a 24 24 Stjepan Kolac      
  8.b 26 26 Josip Zbiljski / Dragutin Šimunić      
Ukupno: 264 179          

Palinovec
1.p 11   Elizabeta Matijaško      
2.p 15   Anđela Vincek / Ljiljana Zelenić      
3.p 11   kombinacija 2./3.p      
4.p 12   kombinacija 1./4.p      
Ukupno: 49          
PŠ Sveti
Juraj u Trnju
1.j 17   Tajana Rihtarec / Štefica Hajdarović      
2.j 15   Suzana Košak      
3.j 18   Ivan Barić / Nataša Nenadović      
4.j 21   Anka Balent      
Ukupno: 71          
Sveukupno   384 179        
                  
                 
Razredi i odjeli              
Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Učenika 49 53 48 55 56 41 32 50
Odjela 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2 2 2
               
Direktor  do 19. svibnja 1991. Dragutin Šimunić,nast.,  od 20. svibnja 1991. ravnatelj je Ivan Barić, nast.
Tajnica:  Marija Ivković, nast.