Javni pozivi za organizaciju putovanja (prema  Članku 12., stavku (5) Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, NN. 67./14., Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, NN 53./21)  u školskoj 2022./23. godini

 

Trajanje natječaja Broj ponude Vrsta – linkovi  će biti uklonjeni poslije otvaranja natječaja Cilj Putovanja Predviđen datum Otvaranje ponuda u Matičnoj školi Hodošan Pristigle ponude Zadovoljava/Ne zadovoljava Roditeljski sastanci
25.1.2023. – 8.2.2023. Školska ekskurzija – Plitvička jezera 26.5.2023. 14.02. 2023.  u 12,00 sati Niba tours, Koprivnica Zadovoljava

 

 

 

Plan nabave za 2019. godinu

 

Osnovna škola Hodošan objavljuje da ne postoje takvi gospodarski subjekti s kojima temeljem odredbe članka 5.c ZJN-a ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Obrazloženje:

Članak 5.c Zakona o javnoj nabavi (NN 110./07., 125./08. propisuje da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom, ako čelnik tijela ili član upravnog ili nadzornog tijela tog naručitelja istovremeno:

– obavlja upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu, ili

– je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20%.

Ugovori sklopljeni protivno navedenoj odredbi, ništetni su.

Svi naručitelji obvezni su na svojim internetskim stranicama objaviti popis

gospodarskih subjekata s kojima temeljem navedene odredbe ne smiju sklapati ugovor o javnoj nabavi.

Ravnatelj: Damir Kovačić, dipl.inf.