Pristup informacijama

Godišnje izvješća za 2022. godinu(.pdf)

Godišnje izvješće za 2022. godinu (.csv)

Godišnje_izvješće za 2021. godinu(.pdf)

Godišnje_izvješće za 2021. godinu(.csv)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) za 2020. godinu.

 Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) za 2019. godinu.

 

Na temelju čl. 22. st. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172./03.) ravnatelj Osnovne škole Hodošan donio je Katalog informacija Osnovne škole Hodošan. Za službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama određena je Marija Ivković, nastavnica razredne nastave, na radnom mjestu tajnice Osnovne škole Hodošan.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Osnovnoj školi Hodošan. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži slijedom poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Osnovna škola Hodošan, Hodošan, Braće Radića 2/A, 40320 D. Kraljevec
  • elektroničkom poštom na adresu:    osh@os-hodosan.skole.hr
  • na broj fax-a: (inozemstvo prvo ukucava 00 385) 040/ 679-451
  • donijeti osobno u tajništvo OŠ Hodošan u matičnoj školi u Hodošanu od 8:00 do 12:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom

OŠ Hodošan usklađuje svoj rad s  Uredbom (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka od 27. travnja 2016.

O zahtjevu za pristup određenoj infomaciji

Formular Zahtjeva u *.doc formatu

Katalog informacija Osnovne škole Hodošan