Pristup informacijama

Na temelju čl. 22. st. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172./03.) ravnatelj Osnovne škole Hodošan donio je Katalog informacija Osnovne škole Hodošan. Za službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama određena je Marija Ivković, nastavnica razredne nastave, na radnom mjestu tajnice Osnovne škole Hodošan.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Osnovnoj školi Hodošan. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži slijedom poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama.


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Osnovna škola Hodošan, Hodošan, Braće Radića 2/A, 40320 D. Kraljevec
  • elektroničkom poštom na adresu:    osh@os-hodosan.skole.hr
  • na broj fax-a: (inozemstvo prvo ukucava 00 385) 040/ 679-451
  • donijeti osobno u tajništvo OŠ Hodošan u matičnoj školi u Hodošanu od 8:00 do 12:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom

OŠ Hodošan usklađuje svoj rad s  Uredbom (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka od 27. travnja 2016.


O zahtjevu za pristup informacijama

Izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Zahtjev – Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama („Narodne novine“,broj 137./04).

Pravo na pristup informaciji korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Ako je zahtjev podnesen usmeno o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja sastavit će se službena zabilješka.


Pisani zahtjev sadrži:

naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi

podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,

ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti pozvat će podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od tri dana. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način tijelo javne vlasti odbacit će rješenjem zahtjev kao nerazumljiv ili nepotpun.

Ako tijelo javne vlasti ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire informaciju, a ima saznanja o nadležnom tijelu, bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva obvezno je ustupiti zahtjev tijelu javne vlasti koji posjeduje, raspolaže ili nadzire informaciju, o čemu će obavijestiti podnositelja.

Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.


Produženje rokova

Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti do 30 dana:

ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti,

ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija,

ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije.

O produženju rokova tijelo javne vlasti bez odgode će, a najkasnije u roku od 8 dana, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.


Rješavanje o zahtjevu

Tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu:

kad omogućuje pristup informaciji,

ako je pristup istoj informaciji već omogućen istom podnositelju zahtjeva u roku od 60 dana koji je prethodio podnošenju novog zahtjeva,

ako je informacija objavljena,

ako je dostupnost informacijama iz sudskih, upravnih i drugih na zakonu utemeljenih postupaka propisom utvrđena, kao i kad je informacija dostupna primjenom drugog propisa

Tijelo javne vlasti prvostupanjskim rješenjem će odbiti zahtjev:

ako se ispune uvjeti za odbijanje propisani u članku 8. Zakona o pravu na pristup informacijama

ako tijelo javne vlasti ne posjeduje, ne raspolaže, ne nadzire te nema saznanja gdje se informacija nalazi,

ako utvrdi da nema osnove za dopunu ili ispravak dane informacije iz članka 16. Zakona o pravu na pristup informacijama

ako se traži informacija koja se ne smatra informacijom u smislu članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama


Dopuna i ispravak informacije

Ukoliko korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njen ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.
Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za ispravak odnosno dopunu informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Žalba i upravni spor

Protiv prvostupanjskog rješenja podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu drugostupanjskom tijelu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.
Podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu odnosno tužbom pokrenuti upravni spor i kad tijelo javne vlasti, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.
O žalbi protiv prvostupanjskog rješenja kao drugostupanjsko tijelo odlučuje Agencija za zaštitu osobnih podataka
Agencija za zaštitu osobnih podataka dužna je rješenje o žalbi donijeti i dostaviti stranki što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od dana predaje uredne žalbe.
Iznimno, kad Agencije u postupku rješavanja po žalbi treba provesti test javnog interese rješenje o žalbi mora donijeti i dostaviti podnositelju zahtjeva najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje uredne žalbe.

Protiv rješenja drugostupanjskog tijela žalba nije dopuštena ali se može tužbom pokrenuti upravni spor. Postupak po tužbi je hitan.
Protiv rješenja Hrvatskoga sabora, Predsjednika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Ustavnog suda Republike Hrvatske i Glavnog državnog odvjetnika ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, o čemu Upravni sud Republike Hrvatske obavještava Agenciju za zaštitu osobnih podataka

Sadržaj žalbe – (članak 108. Zakona o općem upravnom postupku)

u žalbi stranka treba navesti:

rješenje koje pobija

naziv javnopravnog tijela koje je rješenje donijelo

zbog čega je nezadovoljna rješenjem

Kad se u žalbi iznose nove činjenice i novi dokazi, stranka je dužna obrazložiti zašto te činjenice i dokaze nije iznijela tijekom prvostupanjskog postupka.


Katalog informacija Osnovne škole Hodošan

Na temelju čl. 22. st. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03) ravnatelj Osnovne škole Hodošan donosi je Katalog informacija Osnovne škole Hodošan

Uvodne napomene

Izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Osnovna škola Hodošan (dalje: Škola) raspolaže informacijama koje proizlaze iz djelokruga rada Škole.

Osnovna škola Hodošan je javna ustanova, samostalna u obavljanju svojih djelatnosti i poslovanju sukladno zakonu. Osnivač Škole je Međimurska županija, a prava i dužnosti osnivača Škole obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Škola je osnovnoškolska javna ustanova.

Škola je pravna osoba.

Škola obavlja poslove u odgoju i obrazovanju, sudjeluje u praćenju, unapređivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na svom školskom području.

 

Sjedište Škole je u Hodošanu, Braće Radića 2/A, 40 320 Donji Kraljevec

Škola može promijeniti naziv i sjedište odlukom osnivača.

 

U obavljanju djelatnosti Škola obavlja sljedeće poslove:

– upise i ispise iz Škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,

– organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s -učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije,

– vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima,

– izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,

– organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,

– izdavanja javnih isprava i drugih potvrda,

– upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu-zajednički elektronski upisnik ustanova.

– obavlja i druge poslove u sustavu odgoja i obrazovanja u skladu sa zakonom i provedbenim propisima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Škola može mijenjati djelatnost samo uz prethodnu suglasnost osnivača.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172./03., dalje u tekstu Zakon) uređen je način ostvarivanja prava na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže odnosno nadzire Škola.

Temeljem Zakona uskraćeno je pravo na pristup informacijama koje su zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašene državnom, vojnom, službenom, profesionalnom ili poslovnom tajnom ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Osnovna škola Hodošan može uskratiti pravo na pristup informacijama ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje: onemogućilo poduzimanje mjera i radnji radi sprečavanja i otkrivanja kažnjivih djela ili radi progona počinitelja kažnjivih djela, onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne, onemogućilo rad tijela koji vrše upravni nadzor, odnosno nadzor zakonitosti, izazvalo ozbiljnu štetu za život, zdravlje i sigurnost ljudi ili za okoliš, onemogućilo provođenje gospodarske ili monetarne politike, ugrozilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Ovaj Katalog informacija, uz nazive unutarnjih ustrojbenih jedinica, sadrži informacije koje Škola s obzirom na svoj djelokrug posjeduje.

Informacije u Katalogu razvrstane su po područjima rada odnosno ustrojbenim jedinicama Škole sukladno poslovima koje obavljaju ustrojbene jedinice u kojima informacije nastaju.

Upravljanje Školom

Školski odbor
Školom upravlja Školski odbor.

Školski odbor ima sedam članova.

Jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako radničko vijeće nije utemeljeno, imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana, a ostalih šest članova imenuje i razrješava:

– učiteljsko, nastavničko, odnosno odgajateljsko vijeće dva člana iz reda učitelja,

– nastavnika i stručnih suradnika,

– vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole,

– osnivač tri člana samostalno.

Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim propisima, Školski odbor prema Članku 58. Statuta OŠ Hodošan od 27. listopada 2012. obavlja sljedeće poslove.:

1. imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra i razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovoga Statuta te imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja

2. bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora

3. sklapa ugovor o radu sa novoizabranim ravnateljem Škole

4. daje prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa radnika Škole.

5. donosi:

– na prijedlog ravnatelja, a uz prethodnu suglasnost Osnivača Statut, njegove izmjene i dopune

– na prijedlog ravnatelja opće akte Škole, njihove izmjene i dopune

– na prijedlog ravnatelja Godišnji plan i program rada Škole i nadzire njegovo izvršenje

– na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Školski kurikulum

– na prijedlog ravnatelja financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun Škole

– odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Škole

– prijedlog plana razvojnog programa Škole

– Pravilnik o kućnom redu u suradnji s Učiteljskim vijećem, Vijećem roditelja i Vijećem učenika

– Etički kodeks u suradnji s Učiteljskim vijećem

Financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun te plan razvojnog programa Škole Školski odbor nakon njihova donošenja dostavlja Osnivaču.

6. Odlučuje uz prethodnu suglasnost Osnivača:

– o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretnina i investicijskim radovima čija je vrijednost veća od 50.000,00 kuna

– o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina

– o uporabi viška prihoda i dobiti, odnosno u skladu s odlukom Osnivača

– o davanju u zakup i najam objekata i prostora Škole

– o promjeni djelatnosti.

7. Odlučuje:

– o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretnina te investicijskim radovima čija je vrijednost od 20.000,00 do 50.000,00 kuna

– o financijskom planu i godišnjem obračunu

– o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa

– o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti

– o žalbama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovi javnih ovlasti, osim kada je zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije

– o osnivanju učeničkih zadruga i školskih športskih društava

– o ustrojavanju cjelodnevnog ili produženog boravka učenika u Školi u dogovoru s Osnivačem.

8. Predlaže Osnivaču:

– promjenu naziva i sjedišta Škole

– statusne promjene

– promjenu djelatnosti.

9. Predlaže ravnatelju:

– mjere poslovne politike.

10. Razmatra:

– predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole

– razmatra rezultate obrazovnog rada.

11. Obavještava Osnivača:

– jednom godišnje dostavlja Osnivaču izvješće o svojem radu

– bez odgode izvješćuje Osnivača o nepravilnostima u radu i/ili poslovanju Škole, a osobito onim koje su utvrđene inspekcijskim nadzorom ili nadzorom drugog ovlaštenoga organa.

Školski odbor daje Osnivaču i ravnatelju Škole prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u školskoj ustanovi te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i ovim Statutom.

 

Ravnatelj prama Članku 72. Statuta OŠ Hodošan od 27. listopada 2012.:
pr- predstavlja i zastupa Školu

– – organizira i vodi poslovanje i rad Škole

– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole

– zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.

– odgovoran je za zakonitost rada Škole i stručni rad Škole

– predlaže opće akte Škole Školskom odboru

– predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun

– sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja

– obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu, podzakonskom ili općem aktu

– izdaje radne naloge radnicima te imenuje razrednike

– izvršava odluke i zaključke Osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća

– saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja

– samostalno odlučuje o zasnivanju radnog odnosa kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 15 dana

– uz prethodnu suglasnost Školskog odbora odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

– predlaže Školskom odboru donošenje odluke o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti radnika za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu sposobnost

– u suradnji s Učiteljskim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje Školskog kurikuluma

– poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog odnosa

– brine i odgovara za sigurnost učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika

– surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima

– nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e maticu

– sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretnina te o investicijskim radovima do 20.000,00 kuna, a preko 20.000,00 kuna prema prethodnoj odluci Školskog odbora, odnosno prethodnoj suglasnosti Osnivača, ukoliko je iznos veći od 50.000,00 kuna,

– upućuje radnike na redovite liječničke preglede

– odlučuje o nastavku školovanja, odnosno ispisu učenika koji je navršio 15 godina života

– izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora

– posjećuje nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada, analizira rad učitelja i stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje

– obavlja druge poslove utvrđene zakonskim, podzakonskim propisima te Statutom i drugim općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.

 

Ustrojbene jedinice

Ustrojbene jedinice Škole jesu upravno-tehnički odjel i tri područna odjela

 

1. Upravno-tehnički odjel

 

Upravno-tehnički odjel osigurava pravnu i administrativnu potporu Školi te obavlja poslove i zadatke povezane s računovodstveno-financijskim poslovanjem Agencije. U Odjelu se obavljaju pravni, kadrovski, administrativni poslovi, financijsko-računovodstveni poslovi, poslovi javne nabave, poslovi prijama, otpreme i dostave spisa i ostale pošte, poslovi pismohrane, pomoćno-tehnički poslovi te ostali pripadajući poslovi iz djelokruga Odjela. Radom upravno-tehnički odjel rukovodi tajnica Škole.

 

a) Tajnica

Škola ima tajnika.

Poslove tajnika škole može obavljati osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij pravne, odnosno stručni studij upravne struke.

Djelokrug rada tajnika propisuje ministar.

b) Voditeljica računovodstva

Škola ima voditeljicu računovodstva.

Poslove računovotkinje škole može obavljati osoba koja ima završenu srednju školu, ekonomske struke.

Djelokrug rada voditeljice računovodstva propisuje ravnatelj.

2. Područni odjeli

 

a) Matična škola u Hodošanu

Osigurava odgoj i obrazovanje učenika od 1. do 8. razreda osnovne škole iz naselja Donji Hrašćan, Donji Pustakovec, Hodošan, Palinovec i Sveti Juraj u Trnju

b) Područna škola Palinovec

Osigurava odgoj i obrazovanje učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole iz naselja Palinovec

c) Područna škola Sveti Juraj u Trnju

Osigurava odgoj i obrazovanje učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole iz naselja Donji Pustakovec i Sveti Juraj u Trnju